|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Rozhodnutí je pravomocné

16. 11. 2023

Další z plánovaných úseků středočeské části D7 úspěšně završil povolovací proces. Dne 7. listopadu 2023 nabylo právní moci stavební povolení stavby mezi MÚK Knovíz a MÚK Slaný-západ. Jedná se o hlavní stavební povolení necelých 6,5 km dlouhého úseku. Ministerstva dopravy ČR ho vydalo 5. října 2023 a týkalo se 34 hlavních stavebních objektů. Mezi ně patři jak samotná trasa dálnice, tak i např. dvě mimoúrovňové křižovatky, nové dálniční mosty, objekty dešťové kanalizace či protihlukové stěny, kterých vznikne šest v celkové délce 3209 m. Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2025. Na této stavbě nyní probíhá výkup pozemků, inženýrsko-geologický průzkum pro zjištění poddolovaných území (nález v trase) a bude se tvořit čistopis PDPS. Do konce roku 2023 počítá ŘSD se zahájením kácení, zemních prací a archeologickým výzkumem. Soutěž na zhotovitele by ŘSD mělo zahajovat v 1. čtvrtletí 2024 (pravděpodobně přelom leden/únor). 
U úseku D7 Slaný-západ – Kutrovice bude 22. 11. 2023 předáno staveniště a zahájena příprava území. Kácení dotčené zeleně již probíhá a začnou skrývky a archeologický výzkum. Na této stavbě jsou výkupy záborů již dokončeny. Řeší se ještě přeložky a věcná břemena. 
 

Na části D7 Kutrovice – Panenský Týnec se do konce roku 2023 předpokládá zahájení kácení, skrývek pro archeologii i začátek samotného výzkumu. Také zahájení soutěže na zhotovitele by mohlo proběhnout do konce roku 2023. Výkupy pozemků stále běží.