|   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Na trase D7 začal archeologický výzkum

23. 1. 2024

Na celé středočeské části budoucí dálnice D7 mezi křižovatkou MÚK Knovíz a Panenským Týncem byly zahájeny stavební práce práce přípravy území pro realizaci stavby dálnice. Jedná se o kácení lesní a mimolesní zeleně, skrývky ornice pro archeologický výzkum a samotný archeologický výzkum. Nová trasa středočeské D7 měří celkem 16,7 km a je rozdělena na tři úseky. 

Na 3,4 km dlouhém úseku budoucí dálnice D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice je již z loňského roku vykácena zeleň. Zemní práce skrývek ornice pro archeologický výzkum provádí společnost MI Roads a.s., která uspěla ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s nabídnutou cenou ve výši 8,19 mil. Kč bez daně. Stavební práce skrývek ornice byly zahájeny 22. 11. 2023, stejně jako provádění záchranného archeologického výzkumu v terénu, a potrvají 9 měsíců. 

Společnost MI Roads a.s. provede zemní práce vč. kácení mimolesní zeleně také na navazujícím 6,8 km dlouhém úseku D7 Kutrovice – Panenský Týnec, kde práce budou zahájeny 29. 1. 2024 na základě uzavřené smlouvy za smluvní cenu ve výši 42,29 mil. Kč bez daně. Záchranný archeologický výzkum zde bude zahájen ve stejném datu a jeho terénní část potrvá 13 měsíců. 

Poslední tendr byl uzavřen v polovině ledna 2024 a týkal se úseku mezi křižovatkami D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ. Stavební práce skrývek ornice pro záchranný archeologický výzkum na úseku dlouhém 6,5 km obstará společnost Ekostavby Brno, a.s., která práce provede za 26,39 mil. Kč bez daně. O tuto zakázku se ucházelo 5 zájemců. Součástí zakázky je kromě zemních prací také kácení zeleně včetně odstranění pařezů a odstranění křovin. Práce budou zahájeny 26. 1. 2024 stejně jako samotný archeologický výzkum, jehož terénní část potrvá 9 měsíců. 

Všechna staveniště budoucí stavby dálnice středočeské D7 byla zhotovitelům zemních prací skrývek ornice pro archeologický výzkum a kácení zeleně již předána. 

Záchranný archeologický výzkum bude na každém úseku rozdělen do několika souběžně prováděných částí podle staničení stavby. Rozsah ZAV vychází zejména z výsledků provedeného geomagnetického průzkumu a předstihové studie archeologických rizik. Následný celoplošný ZAV bude prováděn na předem vytipovaných lokalitách, kde lze předpokládat bohaté nálezy vzhledem ke skutečnosti, že Slánsko patří k nejexponovanějším oblastem z hlediska pravěkého, protohistorického a historického osídlení. 

Záchranný archeologický výzkum pro úsek D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný – západ provede S-A-L_ sdružení pro ZAV pod vedením vedoucího účastníka sdružení společností SAMSON PRAHA, spol. s r. o., se kterým ŘSD uzavřelo smlouvu za nabídkovou cenu 94,25 mil. Kč bez daně. 

Záchranný archeologický výzkum pro úsek D7 MÚK Slaný – západ - Kutrovice provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., se kterým ŘSD uzavřelo smlouvu za nabídkovou cenu 80,19 mil. Kč bez daně. 

Záchranný archeologický výzkum pro úsek D7 Kutrovice – Panenský Týnec provede S-A-L_ sdružení pro ZAV pod vedením vedoucího účastníka společností SAMSON PRAHA, spol. s r. o., se kterým ŘSD uzavřelo smlouvu za nabídkovou cenu 107,4 mil. Kč bez daně.