l   Praha - Louny - Chomutov

Novinky

Dálnice D7

Platnost stanoviska EIA byla prodloužena

16. 7. 2020
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí rozhodl o prodloužení platnosti závazného stanoviska EIA. To se týkalo tří středočeských úseků D7 mezi Knovízem Panenským Týncem. Úředníci na základě předložené žádosti dospěli k závěru, že u záměru nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod
posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Platnost stanoviska EIA vydaného dne 7. 12. 2005 tedy odbor prodloužil o dalších 5 let (nově do 15.července 2025). Úseky MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ (6,5 km), MÚK Slaný-západ – Kutrovice (3,4 km) a Kutrovice – Panenský Týnec (6,8 km) mají pravomocná územní rozhodnutí a v letošním roce by měly být zahájeny výkupy pozemků. Začátek jejich výstavby se předpokládá v roce 2023.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu posta@rsd.cz
© 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR